Tapu İptal ve Tescil Davası

tapu iptal ve tescil davası

Tapu iptali ve tescili davası, kanuna aykırı veya usulsüz şekilde düzenlendiği iddia edilen tapu kayının hukuka uygun hale getirilmesi için açılan dava türüdür. Tapu iptal ve tescil davası temel haklardan olan mülkiyet hakkı ile ilgili olduğundan kesin hüküm verilmeden icra hükmü gerçekleşmez. Tapu İptal ve tescil davası mülkiyet haklarının korunması gereği önemi büyük olan davalardandır. Mülkiyet hakkı ülkemizde temel haklardan olup Anayasayla da koruma atına alışmıştır. Ayrıca mülkiyet hakkı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 1 Nolu Ek Protokol ile de koruma ve uluslararası hukukun denetimi altına alınmış bir haktır. AİHM, her devletin vatandaşlarının mülkiyet hakkını korumakla görevli, olduğunu vurgulamıştır. Eğer kişinin mülkiyet hakkı korunamadıysa öncelikle iç hukuk yolları tüketilmelidir. İlk derece mahkemesi, istinaf ve dava türüne göre temyiz aşamalarından geçtikten sonra mülkiyet hakkı ihlali hala ortadan kalkmadıysa bireysel başvuru ile Anayasa Mahkemesine başvuru yapılabilir. Buradan da bir sonuç alınamadığı takdirde kişi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine insan hakları ihlali iddiasıyla başvurabilir.

Tapu İptal ve Tescil Davasını Kimler Açabilir, Dava Süreci Nasıl İşler?

Tapu kayıtları aleni olduğu için ilgili olan herkes bu kayıtları inceleyebilir. Kayıtlarda kanuna aykırı bir durumun varlığı halinde bundan çıkarı olan her kişi tapu iptal davası açabilir. Ancak tapu iptal davası açıldığında bir taşınmazın tapusunu iptal ettirmek kişiye bir menfaat getirmez. Çünkü tapu iptali halinde malik hanesi boş kalır. Bu durumda tapu iptal davalarını tapu iptal ve tescil davası olarak açmak gereklidir. Dolayısıyla hak sahibi kimse tescil talebi de onun adına yapılmalıdır.

Tapu iptal ve tescil davaları kayıt malikine karşı açılır. Kayıt maliki ölmüş ise mirasçılarına karşı dava açılabilir. Bu noktada mirasçıların mirası reddetmemiş olması gerekir.

Tapu iptal ve tescili davası diğer gayrimenkul davarlında olduğu gibi mülkün bulunduğu yerde açılır. Taşınmazın bulunduğu yerdeki Asliye hukuk mahkemesi kesin yetkili mahkemedir. Tapu iptal ve tescil davasında, taşınmaz mülkün kayıtlı bilgileri, arazi bilgileri, olayın hukuki boyutları ve yapılan kanuna aykırı işlemler dilekçede açıkça belirtilmelidir. Tapu kayıtlarının orjinali de dava dosyasına eklenmelidir. Tapu iptali davasında hangi hususlarda bilirkişi incelemesi talep edildiği, keşif işleminde nelere dikkat edilmesi gerektiği de ayrıntılarıyla belirtilmelidir. Tapu iptal ve tescil davası oldukça çok detay gerektiren, kapsamlı ve her aşamasında başka bir usulün uygulanabildiği ve hata kabul etmeyen dava türüdür. Bu davalarda alanında uzman bir avukattan hukuki destek alarak sürecin hem daha kısa hem de daha kolay geçmesini sağlamış olursunuz.

 

Tapu İptal ve Tescil Davası Neden Açılır?

Tapu iptal ve tescil davası eşya hukukunun en güncel ve önemli konularından biridir ve birçok nedenle bu konuda dava açılabilir. 

-hukuki ehliyetsizlik nedeniyle,

aile konutu uyuşmazlığı nedeniyle

-kişiye verilmiş vekâletin kötüye kullanımından dolayı,

-imar hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda,

-kadastro ölçüm hataları nedeniyle,

-önalım hakkı nedeniyle,

-sahte vekâletname ile taşınmaz devrinin iptali nedeniyle,

-zilyetlik nedeniyle,

-mirastan mal kaçırma amacıyla gerçekte bağış yapılmadığı halde tapuda satış gibi gösterilen işlemin iptali için,

-sınır uyuşmazlıkları sebebiyle,

-miktar fazlalıkları veya eksiklikleri nedeniyle,

-bir başkasının adına tescil edilmiş tapu kaydının gerçek olmaması nedeniyle,

-zeminde kullanılan yer ile tapuda kayıtlı parselin uyuşmaz olması nedeniyle,

-çeşitli teknik hatalar nedeniyle,

-Kıyı kanunu, Orman kanunu vs gibi mevzuatlara aykırı olması nedeniyle,

-ölünceye kadar bakma sözleşmesi sebebiyle,

-kazandırıcı zamanaşımı nedeniyle,

-yolsuz tescil nedeniyle tapu iptal ve tescili davası açılabilir.

 

Tapu İptal ve Tescil Davasında zamanaşımı süresi hukuki sebep ve kanuna göre değişkenlik göstermekle birlikte genel olarak 10 yıldır. Kadastrodan kaynaklı tapu iptal ve tescil davaları için de zamanaşımı süresi 10 yıl olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte bazı tapu iptal ve tescil davaları bu durumdan istisnadır. Örneğin yolsuz tescil ve muvazaa(mal kaçırma) sebebiyle açılan tapu iptal ve tescil davası, herhangi bir hak düşürücü süreye veya zamanaşımına bağlı değildir. Aradan 20 yıl geçtikten sonra yolsuz tescil nedeniyle açılan tapu iptal ve tescil davası ilgili bölgenin Asliye Hukuk Mahkemesinde görülecek ve karara bağlanacaktır. Bu konuda Yargıtayın ilgili dairelerin kararları mevcut olup çeşitli içtihatlarla da şekillenmiştir.

Tapu iptal ve tescil davasında her olay birbirinden ayrı detaylar içeren karmaşık hukuki süreçlerdir. Dolayısıyla her dava kendi içerisinde detaylarıyla incelenmeli ve en uygun hukuki yol çizilmelidir. Bu noktada büromuzun uzman avukatları tarafından profesyonel hukuki destek alarak olumlu sonuçları garanti etmiş olursunuz.

Tapu iptal ve tescil davasında öncelikle mülkün bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesinde dilekçe verilerek dava açılır. Mahkeme dilekçede eksiklik olmaması halinde davalıya tebliğ yapar, ardından tarafların ikinci dilekçelerini sunma hakları vardır. Mahkeme ilgili tapu kayıtlarını inceler ve hukuka aykırı bir durum olup olmadığının tespitin yapar. Bu aşamada davacı ve davalı taraflar ile şahitleri dinlenir. Ardından gerek görüldüğü takdirde keşif ve bilirkişi incelemeleri yapılır. Bilirkişi raporu istenir ve nihai karar bu rapor alındıktan sonra verilir. Davacı taraf mağduriyetini somut belgelerle çok açık bir şekilde mahkemeye anlatmalıdır. Aynı şekilde davalı taraf da haklı olduğunu düşünüyorsa somut belgelerle net bir biçimde mahkemeye bunu ispatlamalıdır. Bu noktada uzman bir avukattan yardım alınması süreci hem kolaylaştıracak hem de lehinize çevirecektir. Ayrıca tapu iptali ve tescil davasının kaybedilmesi durumunda ödenecek harç miktarları da son derece yüksek olmaktadır. Bu nedenle tapu konusunda uzman bir avukattan hukuki danışmanlık almak yararınıza olacaktır. Büro avukatlarımız sizlere tapu iptali ve tescili davalarında gerekli hukuki desteği sağlamanın yanında, müvekkillerle güven temelinde iş ortaklığı yaparak hizmetlerini müvekkillerin değişen ihtiyaçları çerçevesinde geliştirerek kaliteli hizmet sunmaktadır.

Veraset Belgesi Nedir?

veraset belgesi nedir ne işe yarar

Veraset belgesi; ölen kişinin mirasında kimlerin hak sahibi olduğunu gösteren belgedir. Miras bırakanın vefâtının ardından kimlerin yasal olarak mirasta ne kadar pay sahibi olduğunu belirtir. ‘Veraset ilamı’, ‘veraset vesîkası’, ‘veraset senedi’, veya ‘mirasçılık belgesi’ olarak da bilinir. 4721 sayılı Medeni Kanunu’nda yer alan 598 sayılı madde, bu belgenin hangi koşullar altında nasıl düzenleneceğini bildirmektedir.

Veraset Belgesi Ne İşe Yarar?

Ölen kimsenin mirası kanun gereği kendiliğinden intikal eder. Mirasçılar ölen kişinin malvarlığını (tereke malları) üstünde tasarrufta bulunabilmek için mirasçılık sıfatını ispat etmekle yükümlüdür. Bu da yetkili mercilerin veraset belgesini ibraz etmesine bağlıdır.

Devamını Oku

Mahkeme Kararıyla İnternetten Haber ve İçerik Kaldırma

internetten içerik resim video haber kaldırma

İnternetten haber ve içerik kaldırma; ilgili yayınların özel hayatın gizliliğini ihlâl etmesi, kişilik haklarına saldırı niteliği taşıması, yanlış ve yalan bilgiler ihtiva etmesi hâlinde mümkündür. Bunun için başvuru mercii Sulh Ceza Hâkimliği’dir.

Tespitin doğru olduğu ispatlanırsa mahkeme, içeriğe erişimin engellenmesine karar verecektir. Ardından bu karar kanun kapsamında ilgili sitelere tebliğ edilir. Suç teşkil eden bir durumun olduğu saptandığında internetten haber ve içerik kaldırma dâvâ süreci başlamış olur.

Devamını Oku

Bilişim Suçları Nelerdir?

bilişim suçları nelerdir

Bilişim suçları; cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi iletişim araçları ya da pos makinesi vasıtasıyla elektronik ortamda gerçekleştirilen yasa dışı faaliyetlerdir. Siber taciz, şantaj, veri hırsızlığı bunlara örnektir. İnternet suçu, siber suç olarak da bilinir.

Bilişim Suçları Nelerdir?

Bilişim sistemine müdahale internet vasıtasıyla uzaktan yapılabileceği gibi sisteme fiziksel erişim ile de gerçekleştirilebilir. Bilişim alanında işlenen suçlar 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 243., 244. ve 245. maddelerinde yazılıdır. Buna göre ilgili suçları şöyle gruplandırmak mümkündür:

Devamını Oku

Terk Sebebiyle Boşanma Süreci Nasıldır?

terk-nedeniyle-bosanma

Terk Sebebiyle Boşanma Süreci Nasıldır?

Terk etmenin ve terk edilmenin kulağa bile hoş gelmediği bir gerçekken bu iki sevimsiz durumdan ötürü boşanma davası açmanın karşılığını siz düşünün.

Büyük sevgilerin ve geleceğe dair beklentilerin evlilik kurumuyla taçlanması, boşanma ihtimalini ortadan kaldırmaya yetmiyor ne yazık ki!

Konumuzu açıklamaya çalışalım:

Eşlerden birisi, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek amacıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde terk edilen eş, Medeni Kanunu’nun 164. maddesi gereğince terk nedeniyle boşanma davası açabilir.

Terk nedeniyle boşama, özel ve mutlak bir boşanma nedenidir. Bu sebeple terk nedeniyle boşanmanın şartları oluşmuşsa eşler bakımından evlilik birliğinin çekilmez hâle gelip gelmediği araştırılmaz.

Devamını Oku

Boşanmak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

bosanma

Boşanmak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Boşanma davalarının 2 türü vardır:

 •  Anlaşmalı Boşanma Davası
 •  Çekişmeli Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

En yaygın boşanma davasıdır. Anlaşmalı bir boşanma davasında taraflar, önceden birlikte aldıkları kararlarını hukuk yoluyla tescillemek isterler.

Böyle bir durumda neredeyse tüm konular konuşulmuş ve kararlaştırılmıştır. Çiftlerin, mahkemeden bekledikleri, boşanmalarının resmiyete kavuşturulmasıdır.

 • Boşanma davasının bu şekilde açılabilmesi için bazı şartlar gereklidir:
 •  Evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması
 • Çiftin mahkemeye beraber başvurması ya da diğer eşin boşanma davasını kabul etmesi
 •  Tarafların mahkemede boşanma isteklerini açıklamaları,
 •  Boşanacak çiftin boşanmanın malî sonuçları ve çocukların velayetiyle ilgili mahkemeye sundukları anlaşmanın hâkim tarafından kabul edilmesi.

Anlaşmalı Boşanma İçin Gerekli Evraklar Nelerdir? 

 • Anlaşmalı boşanma protokolü
 • Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi
 • Boşanma davasının taraflarına ve varsa eğer çocuklara ait kimlik belgeleri
 • Çocuğun resimli vekâletnamesinin avukata ibraz edilmesi
 • Anlaşmalı boşanma davasının harç ve giderlerini ödenmesi
 • Mal paylaşımı veya devir işlemlerini gösteren evraklar

Söz konusu belgelerin tamamının hukuka uygun olarak hazırlanmış olması, dava sürecinin hızla sonuçlanmasına olumlu etki etmektedir.

Hem anlaşmalı boşanma protokolünün hem de boşanma dava dilekçesi ve varsa vekâletnamelerin hukuki açıdan uygun bir şekilde yazılmasına özen gösterilmelidir.

Dava, taraflardan birinin ya da ikisinin avukatlarına vekâleten geçirilmiş ise daha çabuk sonuçlandırılabilir. Aksi halde söz konusu evrakların hukuka aykırı bir şekilde hazırlanmış olması dava süresini uzatacaktır.

Anlaşmalı boşanma protokolü, tarafların anlaşmalı bir şekilde boşanmak istediklerini belirten en net resmî belge olarak öne çıkmaktadır.

Bu belgenin olmaması hâlinde anlaşmalı boşanma davası açılması mümkün olamamaktadır.

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Çekişmeli boşanma davaları, anlaşmalı boşanma durumunun olmadığı hâllerde ortaya çıkmaktadır. Bu tür boşanma davalarında taraflar, maddi açıdan mal varlığı ile manevi açıdan varsa eğer çocuk vekâleti konusunda bir mutabakata varmadıkları için mahkemeye çekişmeli boşanma davası dilekçesi ile başvururlar.

Çiftler arasındaki geçimsizlik, hakaret ve şiddete varan tartışmalarla sağlıklı bir evliliğin ortadan kalkmasına neden olabilir.

Geçimsizliğe giden yolsa karakter uyumsuzluğu, evlilik sorumluluklarını yerine getirmeme ve güven sarsan eylemlerle başlar.

Bu genel geçimsizlik durumlarının yanında bazı özel hâller de bulunur. Zina, hayata kast, suç işleme, onur kırıcı davranış, terk etme ve akıl hastalığı gibi.

Bu kavramları içinde barındıran geçimsiz evlilikler bir süre sonra çekişmeli boşanma davası olarak karşımıza çıkacaktır.

Bu tür boşanma davalarında kötü giden evliliklerin boşanma sürecinin de zorlu geçtiğini görürüz.

Çekişmeli boşanma davaları anlaşmalı boşanma davalarına göre daha uzun sürebilmektedir. Davaların uzun sürmesindeki sebepler, tarafların öne sürdükleri delillerin araştırılması, dava dosyasına ek olarak tanıkların dinlenmesi ve müzakere süreçlerinin uzamasından kaynaklanır.

Ayrıca davaların söz konusu sebeplerle uzaması halinde doğal dava ücretlerine de yansıma yapmaktadır. Davanın seyrine göre bu ücretler artış göstermektedir.

Öte yandan çekişmeli boşanma davalarında taraflardan istenen evraklarda da farklılıklar görülmektedir.

Çekişmeli Boşanma İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

 • Tarafların sunduğu tanıkların listesi
 • Mahkemeye sunulan delillerin listesi
 • Kredi kartı hesap özetleri
 • Telefon operatörlerinden anılan arama dökümleri
 • Varsa darp raporu
 • Telefon mesajları
 • Karakol ifade kayıtları
 • Sosyal medya paylaşımları
 • Dava dilekçesine ek olarak maddi manevi tazminat talepleri, nafaka ve alacak gösterilmesi

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası açma işlemleri için atılan ilk adım, kişinin ikamet ettiği şehirdeki adliyeye gitmesidir. Aile mahkemesine hitaben yazılan dilekçe ile boşanma başvurusu resmi bir şekilde yapılır. Çeşitli ilçelerin adliyelerinde hukuk mahkemesi de konuyla ilgilenmektedir.

Dava dilekçesi, tevzi bürosuna ya da yazı işleri müdürüne teslim edildikten sonra kişilere ödemeleri gereken harçlar bildirilir. Maddi durumu bir avukat tutmaya yetmeyen kişiler, durumunu beyan ederek ücretsiz hukuk hizmeti alabilirler.

Söz konusu boşanma davası olduğunda deliller ve tanıklar ayrı bir önem kazanır. Dilekçe yazılırken bu delilleri dilekçe eki olarak belirtmek ve dilekçede tanıkların isimlerine yer vermek önemlidir. Yine aynı şekilde dilekçede davadan beklenen sonuçlar da yazılmalıdır. Bu sonuçlar arasında nafaka ve çocukların velayeti yer alabilir.

Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Boşanma davalarında yetkili kurum olan aile mahkemeleri tarafından davacı taraftan talep edilen belgeler arasında yer almaktadır. Boşanma dava dilekçesinin hukuk kurallarına uygun olarak hazırlanmış olması dava sürecini hızlandırdığı gibi dava sonucu verilen kararın hukuki açıdan zeminini de oluşturmuş olmaktadır.

Boşanma dava dilekçeleri, boşanmanın türüne ve tarafların beklentilerine göre farklı özelliklere sahip olmaktadır. Örneğin, anlaşmalı boşanma davalarında dilekçe tarafların iki tarafının da onayını gösterirken, çekişmeli boşanma davalarında mahkemeye sunulan dilekçeler birbirinden bağımsız olmaktadır. Bu sebeple boşanma davasının türüne göre söz konusu dilekçenin yazılması gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma davalarında hazırlanan dilekçe, aile mahkemesine dava başvurusu sırasında sunulmalıdır. Anlaşmalı boşanma davası dilekçesinin, diğer boşanma türü olan çekişmeli boşanma davalarından farklı olan birtakım özellikleri bulunmaktadır.

Anlaşmalı boşanma davası dilekçesi, anlaşmalı boşanma protokolüne paralel olarak hazırlanmalıdır. Aynı zamanda hukuki açıdan da doğru bir şekilde yazılan anlaşmalı boşanma davası dilekçesi mahkeme sürecini hızlandıran önemli bir etkiye sahiptir.

Avukatsız Boşanma Davası Nasıl Açılır? 

Avukata vekâlet verilmeden boşanma davası açmak, boşanmak isteyen tarafların istemesi hâlinde yapılabilecek bir işlemdir.

Medeni Kanun’da yer alan açıklamaya göre boşanma davası açmak için sadece 1 gün bile evli kalmak yeterli görülmektedir. Bunun dışında boşanma davalarında avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Türk Hukuku’na göre taraflar isterlerse avukata vekâlet vermeden kendi başlarına boşanma davası başvurusunda bulunabilirler. Bunun için yazımızın başında belirttiğimiz prosedürlere hukuki açıdan dikkat ederek geçerli bir boşanma dava dilekçesi oluşturarak avukatsız boşanma başvurusunda bulunulabilir.

*Önemle belirtelim ki hukuki işlemlerle ilgili avukat desteği alınması sonuca ulaşmada çok daha faydalı olacaktır. Hem davada izlenecek yolun bilinmesi hem de beklenmedik bir durumla karşılaşılmaması için avukata başvurmak büyük önem taşır.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davalarının süresi tamamen davanın türüne ve çekişmeli ya da anlaşmalı olup olmadığına göre değişir. Davanın açılması ve duruşmaya çıkmak için tarafların mahkemeye gelmemesi, çekişmeli boşanmalarda ortaya sunulan delillere karşı gelinmesi, karşı davalar açılması ya da taraflardan birinin boşanmak istememesi gibi durumlar davayı uzatacaktır.

Bu durumlar genelde çekişmeli boşanma davalarında görülür. Süresi de 20 aya kadar uzayabileceği için bu dava süreçleri hem maddi anlamda hem de manevi anlamda çok yıpratıcı olabilecektir.

Boşanma süreçlerinde en mantıklı ve hızlı olanı anlaşmalı boşanmadır. Bu nedenle tek celsede boşanmak için iki tarafın da boşanmayı kabul etmesi önemlidir.

Kolay Boşanmak İçin Ne Yapmalı?

Boşanmanın veya mahkeme yoluyla herhangi bir hakkınızı aramanın en temel yolu; kendinizi iyi ifade edebilmek ve ilgili mevzuat ile uygulamayı bilmekten geçer. Bu nedenle alanında uzman bir avukattan yardım almanız sizin için en uygun yol olacaktır. Avukata başvursanız da konu hakkında açıklama yapmayı faydalı buluyoruz.

Boşanma davası başında karşılaşacağınız dilekçeler aşamasında kendinizi iyi ifade etmeniz, olayları temiz bir dille sade ve anlaşılır şekilde anlatmanız gerekmektedir. Ayrıca asla yalan beyanda bulunmamanız, olayları çarpıtmamanız gerekmektedir, çünkü hâkimler dilekçe ve cevap aşamasında genellikle dava yönünden bir karara varırlar.

Dilekçeler aşamasında sizin haklı olduğunuzu düşünürken, mahkeme esnasında olayları çarpıtmış olduğunuz anlaşılırsa mahkeme süreci sizin için daha zorlu geçecektir.

Boşanma Davasında Hakim Neler Sorar?

bosanma-davasinda-hakim-hangi-sorulari-sorar

Boşanma Davasında Hakim Neler Sorar?

Boşanma davasında hakim neler sorar, hangi nedenle olursa olsun boşanmaya karar veren çift ya da eş, durumun hukukî karşılığı için aile mahkemesine başvuracaktır.

Boşanmaya karar verildikten ve bu başvurudan sonra nafaka, tazminat gibi konularla beraber boşanacak tarafların aile mahkemesinde hangi sorulara maruz kalacağı önem kazanır.

Evliliğin bitirilmesi anlaşmalı da olsa çekişmeli de olsa hâkimin soruları kaçınılmaz olacaktır ancak bu soruların en az zorlu ve sayıca az olanı anlaşmalı boşanma davalarında yaşanmaktadır.

Hâkimin soruları, boşanmadaki kusurluyu bulmak ve nafakayla tazminat talebini iyi inceleyip hüküm vermesi için oldukça önem taşır.

Soruların çeşidiyse boşanmanın türüne ve nedenine göre değişiklik gösterir.

Boşanma kararı verenler, “Acaba mahkemede hâkim ne sorar?” diye düşüneceklerdir.

Sorular, boşanma nedenlerine dayalı olarak değişeceği için konuyu başlıklar altında işlemeyi yararlı görüyoruz.

Devamını Oku

Aldatma (Zina) Nedeniyle Boşanma Davası

aldatmak

Aldatma (Zina) Nedeniyle Boşanma Davası

Aldatma (zina) nedeniyle boşanma davası; eşlerden birinin evlilik devam ederken diğer eşi aldatması sebebiyle Türk Medeni Kanunu’nun 161. maddesi gereği aile mahkemesinde açılan ve özel yargılama usullerine tabi bir dava türüdür.

Zina, evli bir kişinin eşi dışında bir kimseyle cinsel ilişkiye girmesidir. Eşlerin başkasıyla öpüşmesi, sarılması veya dokunması vb. haller Medeni Kanun’a göre zina olarak kabul edilmemektedir.

Devamını Oku

Velayet Davası Nedir? Velayet Davası Ne Kadar Sürer?

velayet-davasi

Velayet Davası Nedir? Velayet Davası Ne Kadar Sürer?

Evliliklerin bitirilmesi amacıyla başlatılan hukukî girişimle karşımıza boşanma davasının çıktığını biliyoruz. Dava içinde ya da sonrasında görülen en önemli konu da çocuk ya da çocukların hangi eşin yanında kalacağıdır. Burada velayet kavramıyla karşılaşırız.

Velayet davası; çocuğun velayeti kendisinde olmayan eşin diğer eşe karşı aile mahkemesinde açtığı bir davadır.

Velayet davası, boşanmış veya boşanma aşamasındaki eşlerin önüne her zaman sorun olarak çıkabilen davaların başında gelmektedir. Velayet talepleri boşanma davası içinde görüleceği gibi, boşanma sonrasında da velayet davaları açılmaktadır.

Boşanma davalarının içinde görülen velayet davalarına, boşanma davasının makul sonuçlanma süresi içerisinde boşanma ile birlikte karar verilir.

Devamını Oku

Yoksulluk Nafakası Nedir?

yoksulluk nafakası nedir

Yoksulluk nafakası; boşanan çiftlerden herhangi birisinin ekonomik olarak yoksulluğa düşecek kişiye verilen nafakadır. Günümüzde evliliklerin sık olması kadar, boşanmalarda sık olmaktadır. Gerçekleşen boşanma işlemlerinde çiftler yeni bir ekonomik yoksulluğa düşebilmektedir. Türk Medeni Kanunu Madde 175 / 1 uyarınca; ekonomik yoksulluğa düşen bireylerin eski eşi tarafından düzenli nafakaya bağlanması gereği bulunmaktadır. Elbette bu yoksulluk nafakası ödenmesi için gereklilikleri bulunmaktadır.

Devamını Oku