Öncelikle gayrimenkul avukatı nedir? Mevzuatta gayrimenkul avukatı diye bir tanım olmamakla birlikte artık hukuk alanında da her branşta özelleşme ve uzmanlaşmaya gidilmektedir. Bu nedenle de yargısal pratik içerisinde halkın verdiği isimle, taşınmazların konu olduğu davalara giren avukatla gayrimenkul avukatları denmektedir. Gayrimenkul avukatına emlak avukatı da denmektedir. Gayrimenkul avukatları emlak ofislerine de profesyonel danışmanlık hizmeti sunmaktadırlar. Gayrimenkul hukuku da taşınmazların konusu olduğu davalara bakan oldukça geniş kapsamlı ve karmaşık bir hukuk dalıdır. Gayrimenkullerin söz konusu olduğu davalarda hukuki destek sağlamak dönüşü olmayan büyük maddi zarara girilmemesi açısından son derece önemlidir.

 

Ülkemizde gayrimenkul piyasası hızla gelişmektedir. Buna paralel olarak da çeşitli hukuksal sorunlar oluşmaktadır. Başlayıp bitirilmeyen projeler, ayıplı projeler, kentsel dönüşüm kavramının tam olarak anlaşılmaması nedeniyle oluşan birçok soru ve hukuksal sorunlar, riskli binalar gibi problemler bu hukuksal davalara zemin hazırlamaktadır. Gayrimenkul hukuku kapsamında en çok karşılaşılan davalar; tapu davaları, istihkak davaları, kamulaştırma davaları ve kira davalarıdır. Bu davalar istisna ve detay barındıran karmaşık süreçler olduğu için, dava açmak, süreci takip etmek, sözleşme hazırlamak gibi konularda hata yapılmaması ve olumlu sonuçlar alınması için alanında uzman avukatlarımızdan profesyonel hukuki destek sağlamanız süreci kolaylaştıracaktır.

 

Gayrimenkul Avukatı Ne iş Yapar?

Gayrimenkul avukatları hem bireysel hem de kurumsal hizmet vermekle birlikte gayrimenkul alım satım işlemleri esnasında bürokratik işlemlerde hukuki destek sağlamaktadır. Özellikle yüklü miktarda yatımlarda ise mülklerde değerlendirme işlemini yapar. Boşanma evresinde de gayrimenkul avukatlarından hukuki destek ve danışmanlık alarak mal paylaşımı konusunu çözmek mümkün.

Gayrimenkul avukatları Medeni Kanun uyarınca, arazi, ofis, tescil işlemleri, icra, işgal, miras, ipotekli satım, kira sözleşmesinden haksızlık, hukuka aykırı kamulaştırma gibi konularda bireylerin yararını gözeterek hukuki destek sağlamaktadır. Bu gibi gayrimenkullerin söz konusu olduğu davalarda hukuki destek sağlamanız bürokratik sürelerde sorun yaşama olasılığınızı en aza indirecektir. Gayrimenkul Avukatları Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gereğince korunan mülkiyet hakkı ve konut dokunulmazlığıyla birlikte Medeni Kanunun verdiği yetkiyle profesyonel hizmetlerini yürütmektedirler. 

Gayrimenkul alım-satım işlemlerinde bir avukattan veya hukuksal uzmanından yardım alamdan yapılan işlemler hem daha büyük maddi kayıplara hem de zaman kabına yol açabilmektedir. Bu nedenle özellikle yüklü alım-satım işlemlerinde bir avukat yardımıyla hareket etmenizde fayda var.

Gayrimenkul mülkiyeti tapu kütüğüne işlenmesi yoluyla elde edilir. Bunun dışında miras, mahkeme kararı, cebri icra, işgal ve kanunda belirtilmiş diğer hallerde de gayrimenkul mülkiyeti edinmek mümkündür.

 

Gayrimenkul Avukatı Tutmak Zorunlu Mudur?

Gayrimenkul davalarında avukat tutmak zorunlu değildir. Mevzuata göre ceza avukatı ile sanığın temsil edilmesi gereken bazı davalar hariç hiçbir davada avukat tutma zorunluluğu bulunmaz. Tafralar gayrimenkul davasını kendileri açarak süreci takip edebilirler ancak gayrimenkul davaları teknik bilgi gerektiren karmaşık davalardır. Bu noktada yapılan en küçük hata davanın usulden dolayı kaybedilmesine sebep verebilir. Bu nedenle gayrimenkul 

davalarında alanında uzman bir gayrimenkul avukatından hukuki destek sağlamanız olası hataları ortadan kaldırarak olumlu sonuçlar aldıracaktır. 

Ülkemizde gayrimenkul hukukunda mülkiyet düzenlemeleri, Medeni Hukuk ve Vergi Kanunları kapsamında düzenlenmektedir. Gayrimenkul davaları Asliye Hukuk Mahkemelerinde yazılı yargılama usulüyle görülen davalardır. Bu nedenle yargılamada usule riayet edilerek belirtilen süre içerisinde dava dosyasına deliller ve yazılı dilekçeler gönderilmelidir.

 

Gayrimenkul Avukatı Kimleri Temsil Eder?

kiracıları,

-mimarları,

-mal sahibini,

-finansörleri,

-gayrimenkul yatırımcısını,

-müteahhitleri ve mühendisleri,

-planlamacıları,

-inşaat firması ve sahiplerini temsil ederler.

 

Gayrimenkul Davaları Nelerdir?

-Müdahalenin önlenmesi davası,

-Ortaklığın giderilmesi davası,

-tapu iptali ve tescili davaları,

-kentsel dönüşüm,

-kira bedelinin tespiti davaları,

-kat mülkiyeti yasasından kaynaklı uyuşmazlıklar,

-ipotek ihtilafı kaynaklı davalar,

-irtifak hakkının kurulmasına ilişkin davalar,

-kamulaştırmaya dair tapu iptal davası,

-kadastro işlemi ile verilen tapunun iptali ve tescili davası,

-önalım hakkı davası,

-taşınmaz satış vaadi sözleşmesi,

-miras hukukundan doğan tapu iptali davası.

Tüm bu dava türlerinde bazen taraf sayısının çokluğu bazen de başka nedenlerle dava süreleri uzamaktadır. Yine bilirkişi ve keşif süreçlerinin uzunluğu, dava tarafları arasındaki anlaşmazlık sebebiyle gayrimenkul davaları oldukça uzayan dava süreçleridir. Hem dava süresinin uzamaması hem de daha profesyonel şekilde bu sürecin takibi ve sonuçlandırılması için bir gayrimenkul avukatından destek sağlamak önemlidir. Gayrimenkul hukuku kapsamında büromuz avukatları tarafından sağlanan hizmetler şu şekildedir:

 

-Alım-satım sözleşmelerinin hazırlanması ve denetlenmesi,

-Gayrimenkul alım-satımı, kiralanması için hukuki danışmanlık,

-gayrimenkullerin hukuki durumları hakkında araştırma ve müvekkili bilgilendirme,

-gayrimenkulun kira ödemelerinin takibi, kira gelirinin yıllık takibi,

-ipotek ve rehin tesisi işlemleri,

-inşaat sözleşmelerinin hazırlanıp denetlenmesi,

-bürokratik işlemlerin takibi ve halledilmesi,

-kiralama sözleşmesinin hazırlanması ve denetlenmesi,

-kat mülkiyeti yasasından kaynaklı uyuşmazlıklarda arabuluculuk,

-gayrimenkul hukuku ve mevzuatın yakından takibi ve müvekkilin bilgilendirilmesi,

-İpotek sözleşmelerinin hazırlanması ve denetlenmesi,

-yabancıların mülk edinmesi işlemlerinde danışmanlık,

-ipotek tesis edilmesi, ipoteğin kaldırılması, ipoteğin paraya dönüştürmesi süreçlerinin takibi,

-tapu belgelerinde hataların düzeltilmesi,

-tapu kayıtlarındaki hukuksuzlukların düzeltilmesi,

-kadastro işleminden doğan hukuki ihtilaflar,

-tapu sicil müdürlüğü hakkında dava açılma ve sürecin takibi işlemi,

-emlak komisyon sözleşmesinin hazırlanması,

-imar planlarına iptal davası açımı,

-site yöneticilerine hukuki destek sağlanması,

-kiracıların tahliye işlemlerinde danışmanlık,

-gayrimenkul ortakları arasında anlaşmazlık olması durumunda dava açılması ve satış yapılması

-tapu tescil işlemleri,

-her türlü iptal, tescil, icra davasının açılması,

-Osmanlı tapularıyla ilgili tapu iptal-tescil, mirasçılık bağının kurulması davaları,

-hukuki ve fiili el koymadan kaynaklı tazminat davası açma ve sürecin takibi işlemi,

-proje değerlendirmeleri gibi işlemlerin tümünde deneyimli büro avukatlarımızdan hak kaybı yaşamadan sorunlarınıza en ince detayına kadar çözüm alarak ortadaki durumdan olabilecek en iyi sonuçla ayrılmanızı sağlayan hizmet alabilirsiniz.