Küreselleşen dünya ve gelişen ekonomik yapı ile beraber artan ticari iletmelerin sayısına paralel olarak hukuki riskler, uyuşmazlıklar, ticari davalar da artış göstermiştir. Ticari iş ve ilişkiler belirli hukuk kurallarıyla ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Gerçek ve tüzel kişilerle ticari işlem yapan herkesin olası hukuki risklerden ve zara etmekten kaçınmak için kurumsal hukuk danışmanlığı almasında büyük fayda vardır.

Bu noktada karşımıza çıkan ticaret hukuku kavramı şu şekilde tanımlanabilir gerçek ve tüzel kişiler arasındaki ticari ilişkileri düzenleten hukuk dalına ticaret hukuku denmektedir.  Ticaret hukuku; limited şirketler, şahıs şirketleri ve anonim şirketlerin birbirleriyle, esnafla ve tacirlerle olan ticari ilişkilerinin tümünü kapsamaktadır. Ticaret hukuku; tacirler arasında oluşan nitelikli işlem, kuruluş, yapılanma, çalışma özellikleri, sona erme, sigorta işlemleri, çek, bono senet gibi kıymetli evrak işlemleri gibi tüm işlemleri kapsamaktadır. Ticari işletmelerin hukuki olarak güvende olması ve yıkıcı sonuçlarla karşılaşmaması için mutlaka ‘Koruyucu Avukatlık’ hizmetinden fayda sağlamalıdır.  Bu kapsamda danışmanlık büromuz; ticari konularda müzakere, ihtilaf, süreçlerin takibi, arabuluculuk ve tahkim konularının en iyi şekilde çözümlenmesi ve işletmenin ihtiyacı olan hukuki gerekliliklerinin sağlanması alanında hizmet vermektedir. Hukuksal danışmanlık büromuzda ticari işletmenin tüm gizliliği, işletmenin ihtiyaçları ve öncelikler göz ününde tutularak ticaret hukuku hizmeti özenle takip edilmektedir. 

Ticaret Hukuku Avukatı Nedir?

Gerçek veya tüzel kişilerle ticari ilişkiler sebebiyle doğacak olan her türlü davaya bakmaktan sorumlu olan avukatlara Ticaret Hukuku Avukatı denir. Bir davanın ticaret davası olabilmesi için taraflardan en az birinin tacir olması gerekmektedir. İyi bir ticaret hukuku avukatının ihtisas ve deneyimli olmasının yanında zamanın şartlarına göre sürekli güncellenen ticaret hukuku mevzuatına ve içtihatlara hakim olması gerekmektedir. 

Ticaret hukukunda en önemli hususlar ispat hukuku ve usuldür. Güncel Yargıtay kararları da göz önüne alındığında e posta içerikleri, WhatsApp mesajları, tacirlerin ticari defterler ve noter aracılığıyla yaptığı yazılı ihtarlar gibi birçok işlem ticari dava ve tazminat taleplerinde delil niteliği taşımaktadır. Gelişen teknolojinin ticaret hukukuna da yansıması ve birçok yenilik getirmesi nedeniyle, Ticaret Hukuku Danışmanlık alanında çalışan hukukçular da bu yenilikleri gözeterek hizmet vermelidir. Bu kapsamda kurumsal danışmanlık büromuzdan gerekli profesyonel hizmeti dilediğiniz zaman alabilirsiniz.

Ticaret Hukuku Alt Dalları Nelerdir?

Ticari işletme hukuku, şirketler hukuku, aşıma hukuku, sermaye piyasası hukuku, sigorta hukuku, rekabet hukuku, deniz ticaret hukuku, fikri mülkiyet hukuku, kıymetli evrak hukuku gibi diğer hukuk dalları ticaret hukukunun alt dallarıdır. 

Şirketler Hukuku: Ticaret hukukunun en önemli alt dallarından biri olan şirketler hukuku işletmenin ticari alanda ekonomik faaliyetlerinin düzenlenmesini sağlayan, şirket içi ve şirketler arası ilişkilerde tüm hukuksal süreçleri belirleyen ve bunları yasalarla koruma altına alan bir hukuk birimidir. Şirketler hukuku, şirketler arası usulsüzlük ve rekabeti ortadan kaldırmayı sağlayarak, ticari faaliyetler sebebiyle ortaya çıkan borçların nasıl düzenleneceğini belirler.

Tüm ticari faaliyetler ticari amaçla yapılır. Ekonomi alanındaki tüm faaliyetlerin adil ve sağlıklı bir şekilde düzenlenmesi için şirketler hukuku, ticaret hukuk alanındaki tüm faaliyetleri yasalarla düzenlemiştir. Ticaret hukukuna göre bir işletmenin şirketler hukukunda yer alması için şirketin;

-kişi unsuru,

-sermaye unsuru,

-müşterek amaç unsuru,

-aktif katılma unsuru,

-sözleşme unsuru bulunmalıdır.

 

Ticaret kanunun 137. maddesine göre düzenlenmiş şirket tipleri 5 adettir:

-Komandit şirket

-Anonim Şirket,

-Kollektif şirket,

-Kooperatif Şirket,

-Limited Şirket.

Bir şirketin kurulumundan itibaren tüm ticari faaliyetlerinin ticaret hukukuna uygunluğunun sağlanması, çeşitli anlaşmazlık ve ihtilafların dava aşamasına gelmeden profesyonel bir şekilde çözümlenmesi ve süreçlerin özenle takibi için şirketlerin hukuki destek alması varlıkları boyunca vazgeçilmez bir hizmettir.

Bu kapsamda büromuzun avukatları tarafından verilen hukuki danışmanlık hizmetlerimiz şu şekildedir:

-Şirketlerin hızlı ve kolay şekilde kurulumu,

-Kurumsal yönetim için danışmanlık,

-Günlük ticari iş ve işlem danışmalığı,

-Türk Ticaret Kanununa Uyum Danışmanlığı,

-Yabancı Sermaye Hukuku Danışmanlığı 

-Rekabet Hukuku Uyum Danışmanlığı

-Ticaret Hukuku sözleşmeleri Danışmanlığı,

-Proje finansmanı için danışmanlık, kredi sözleşmelerinin oluşturulması,

-Banka hukuku kaynaklı ihtilafların yönetimi ve çözümü,

-Şirketlerin Ana sözleşmelerinin hazırlanarak yeni Türk Ticaret Kanununa Uyum danışmanlığı,

-Şirket yönetim kurulu kararlarının, imza sirkülerinin hazırlanması, genel kurulların organize edilmesi,

-Şirket ticari sicil işlemleri ve prosedürlerin uygulanması,

-Özelleştirme, halka açılma ve birleşme sözleşmelerinin hazırlanması,

-Azınlık haklarının ve imtiyazların korunması,

-Şirketlerin sermaye arttırımı veya azaltılması işlemleri,

-Şirketin tür değişim işlemleri,

-Şirket alacaklarının dava süreci ve icrayla takip edilmesi,

-Öz sermaye davasının açılması ve sürecin takip edilerek sonuçlandırılması,

-Şirketlerin en az hasar ile tasfiye edilmesi,

-Konkordato işlemleri için hukuk, destek sunulması,

-Şirket değerlendirme danışmanlığı,

-E-ticaret hukuku ve internetten yapılan alışveriş hakkında hukuki destek ve danışmanlık,

-İş ortaklıkları ve sözleşmelerin hazırlanması,

-Şirket Değerleme Danışmanlığı,

-Uluslararası işlemlerin yapılması sürecinde danışmanlık,

-Şirketlere kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesi ve bunlara uyulması için hukuki destek sunumu,

-Şirketlerin hukuki yapılandırması danışmanlığı,

-Franchise, bayilik, distribütörlük, yönetim gibi her türden sözleşmelerin hazırlanması,

-Şirketler hukukundan doğan anlaşmazlık ve davalarda müvekillerin temsili

-Müvekkillerin şafak baskını, savunma gibi durumlarda temsil edilmesi,

-İdare ve ceza hukuku dallarında kaçakçılık, gümrük vergisi, kamu ihaleleri, rekabet hukuku ve yolsuzlukla mücadele konularında danışmanlık,

-Haksız rekabetten doğan davalarda müvekkillerin temsili,

-Şirketlerin yönetim ve yönetici sorumluluklarının denetimi

-Şirketlere özel denetçi, kayyum atamalarının sağlanması.

Türk Ticaret Kanunun temel dayanağı, 2001 tarihli 4721 sayılı Medeni Kanun’un vazgeçilmez bir parçası olan 2011 tarihli 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’dur. Kanun 14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı resmî gazetede yayımlanmış olup, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ticaret davaları da Asliye Ticaret Mahkemelerinin görev alanındadır. 

Ticaret kanunu, özel hukuk kapsamındadır. Ticaret hukuku borçlar hukukuyla yakın alanlar olup tamamen aynı alanlar değildir. Türkiye Muhasebe Standartları da ticaret kanununda sıklıkla atıf yapılan mevzuattır. Ayrıca Türk Ticaret Kanununda düzenlenmeyen hususlarla ilgili 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun ilgili hükümleri uygulanmaktadır.

Hayatın her alanına etki etmesi sebebiyle ticaret hukuku, hukukun en geniş kapsamlı at dallarından biridir. Ticaret hukukunun pratik uygulamaları dünyada gelişen ve değişen ekonomik ve ticari koşullara bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Ticaret hukuku mevzuatının zaman zaman değişip güncellenmesi de bu konuda çalışan danışman avukatların yeni bilgilere ve gelişmelere açık olmasını özenle takip etmesini gerekli kılmaktadır. Dolayısıyla işletmeniz ve şirketiniz için alanında uzman bir avukat yapılacak olan prosedürler ile daha güvenilir bir ticaret alanı sağlarken davaların da olumlu sonuçlanmasını sağlayacaktır. 

Ticaret Hukukunun Kaynakları;

-Türk Ticaret Hukuku

-Sermaye Piyasası Kanunu,

-Çek Kanunu,

-Bankacılık Kanunu,

-Rekabetin korunması kanunda kanun,

-Ticari işlemlerde taşınır rehini kanunu,

-Taşıma hukukuna ilişkin uluslararası sözleşmeler,

-Kooperatifler kanunudur.

Ticaret Hukukundaki kanunların yanı sıra ticaret hukuku ve şirketler hukukunu anayasa ve kanunların verdiği yetkiye dayanarak, düzenleyen temel kurum ve kuruluşlar ise şunlardır:

-T.C Cumhurbaşkanlığı,

-Ticaret Bankalığı,

-Rekabet Kurumu,

-Kamu Gözetimi Kurumu,

-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,

-Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı,

-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu.

Ticaret hukuku alanında sizde destek almak istiyorsanız hemen bize ulaşın.