İnşaat hukuku bir yanı idare hukuk diğer yanı özel hukuk olan karmaşık süreçler ve teknik terimler içeren bir hukuk dalıdır. İnşaat hukukunun oldukça karmaşık süreler barındırması nedeniyle süreç içerisinde doğal olarak birtakım uyuşmazlıklar çıkmaktadır. Bu noktada ise devreye inşaat hukuku ve süreci düzenleyen mevzuat çıkmaktadır. İnşaat hukukunu belirleyen kuralların hepsi Borçlar Hukukunda da yer almaktadır. Ayrıca İnşaat hukuku içerisinde danışmanlık yapan bir avukatın diğer birçok hukuk dalında bilgi sahibi ve tecrübeli olması gerekmektedir. İyi bir inşaat hukuku avukatı size zaman ve hak kaybı yaşatmadan, çıkarlarınızı koruyarak inşaat hukukunun her alanında uzman hukuki destek sağlayacaktır. Büromuz danışman avukatları bu noktada gerekli tüm hukuki hizmetleri profesyonelce vermektedir.

İnşaat hukuku, inşaattan kaynaklı her türlü uyuşmazlık ve bunların çözümü için prosedürleri içeren çatı bir kavramdır. 

İnşaat hukukunda genellikle şu edenlerden dolayı mahkemelere başvurulmaktadır;

-inşaat sektörünün gelişmesine paralel olarak doğan haksız rekabet sistemi,

-ekonomiden doğan zayıflıklar,

-inşaat alanında hukukun göz ardı edilmesi,

-yapı kültüründeki az gelişmişlik,

-malzemelerden çalınması,

-inşaat alanındaki diğer sorunlar.

 

İnşaat hukuku genel olarak inşaat sözleşmeleri üzerinden yürür. İnşaat sözleşmelerine ‘Eser Sözleşmesi’ de denmektedir. İnşaat sözleşmeleri; iş sahibi veya müteahhidin ödemeyi kabul ettiği bir ücret karşılığında bir yapı yapmayı taahhüt ettiği ve tarafların imzasıyla kayıt altına alınan sözleşme türüdür. İnşaat alanından en çok yapılan sözleşme türleri;

-Arsa Payı karşılığı inat sözleşmesi,

-bedel karşılığı inşaat sözleşmesi,

-kamu ihalesi sözleşmesi,

-hâsılat paylaşımı karşılığı inşaat sözleşmesi.

 

İnşaat sözleşmesi her iki tarafa da yapılmadığı takdirde ciddi hukuki yaptırımları olan sorumluluklar ve borçlar yüklemektedir. İş sahibinin yükümlülüğü sözleşemeye uyarak edimi yerine getirmektir; müteahhidin borcu ve sorumluluğu ise sözleşmede belirtilen rakamı süresi içerisinde ödemektir. Bu süreçte sözleşmedeki bir eksiklik veya yanlışlık geri dönülmesi imkânsız kayıplara neden olabilmektedir. Bu sebeple inşaat sözleşmelerinin hazırlanmasında ve denetlenmesindeki tüm süreçlerde bu alanda uzman bir inşaat hukuku avukatından yardım almanız hak kaybı yaşamamanız adına son derece önemlidir.

İnşaat sözleşmesinden doğan tüm uyuşmazlıkların çözümünde görevli mahkemesi Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

 

Bu kapsamda büromuzun uzman inşaat hukuku avukatı şu hizmetleri sağlamaktadır:

-kat karşılığı inşaat sözleşmesinin hazırlanması,

-kat mülkiyeti kurulumu,

-tapu iptal ve tescil davalarının açılması, davanın takibi ve sonuçlandırılması, vekillik hizmeti,

-intifa ve geçit hakkı ihtilaflarının çözümü için hukuki destek,

-müteahhitlik, taşeronluk gibi inşaat hizmetleriyle ilgili sözleşmelerin hazırlanması ve denetlenmesi,

-sözleşmelerin fesih işlemleri,

-inşaat sigortası işlemleri,

-imar kirliliği suçları, inşaatın imara aykırı olması durumunda hukuki danışmanlık,

-müteahhidin inşaatı geç teslimi,

-arsa sahibinin tapu vermemesi konusundan hukuki danışmanlık,

-icra ve iflas davarında vekillik hizmeti,

-kat karşılığı sözleşmelerinde arsa sahibinin vefatı durumlarında hukuki danışmanlık,

-ruhsatlandırma,

-ipotek tesisi,

-,ipoteğin paraya çevrilmesi,

-yapı kooperatifi yönetimi,

-imar durumunun belirlenmesi hizmeti,

-ayni haklardan kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü için hukuki danışmanlık,

-projeyi denetleme, örgütleme, yöneltme ve denetim işlemleri,

-imar durumunun belirlenmesi,

-ön satış ve kiralama sözleşmelerinin hazırlanması ve denetlenmesi,

-yönetim planının uygulanması,

-gerekli izin ve ruhsatların alınması,

-kentsel dönüşüm hukuku ve ruhsatlandırmaya ilişkin hukuksal hizmet,

-tapuya şerhlerin yapılması,

-kira davaları,

-tahliye davaları açılması sürecin takibi ve sonuçlandırılması,

-tapu işlemleri,

-yazılı ve sözlü hukuki danışmanlık,

-gerçek ve tüzel kişilere alım-satım hizmeti,

-satın alma vekilliği,

-Hak ediş alacaklarından kaynaklı davalar

-istihkak ve kamulaştırma davaları,

-lisans sözleşmeleri hazırlanması, imtiyaz sözleşmeleri, alt yüklenicilik sözleşmeleri, aracılık sözleşmeleri, bina yönetimi ve proje yönetimi sözleşmelerinin hazırlanması,

-AVM yönetim sözleşmelerinin hazırlanması ve denetlenmesi,

-sözleşmelerin denetlenmesi ve gerekli görüldüğünde revize edilmesi,

-iskân izninin alınması ve gerekli başvuruların yapılması,

-teminat ve proje finansmanı işlemlerinde hukuki danışmanlık,

-gayrimenkul yatırım ortaklığına dair tüm işlemlerde hukuki danışmanlık ve vekillik hizmeti.