Miras hukuku, gerçek ir kişinin ölümü veya gaipliği halinde, ölüm karinesinin varlığı halinde bu kişiden kalan mal varlığının(terekenin) yasal mirasçıları ve atanmış mirasçıları arasında, kimlere hangi paylarda intikal edeceğini, borçlarının nasıl ve hangi sırada ödeneceğini düzenleyen özel hukuk dalıdır. 

Mirasçılar yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar olmak üzere iki tanedir. Miras hukukuna ayrılmış bir miras kanunu yoktur. Miras hukuku Türk Medeni Kanunları içerisinde ilgili bölümle düzenlenmiştir. Ölmüş kişiden kalan miras daima getiri değil borç şeklinde götürüler de olabilmektedir. Bu durumda miras hukuku avukatı devreye girerek borca batık terekenin nasıl reddedileceği konusundan uzman hukuki destek sağlayarak sizi olası büyük zararlardan koruyacaktır. Miras hukuku avukatı, miras hukuku içerisinde çıkan her türlü uyuşmazlığın çözümünde başvurulması gereken uzman hukuki destek sağlayan kişidir. Miras paylaşımları sırasında en sık karşılaşılan sorun ise mirastan mal kaçırmadır. Bu gibi durumlarda zararlı çıkmamanız için iyi bir miras hukuku avukatından hukuki destek alarak daha kısa sürede davaların sonuçlanması sağlanmış olur. Büromuzun uzman miras hukuku avukatları miras davalarının her aşamasında müvekkillerin çıkarını ve haklarını koruyarak hukuki süreçleri başlatılması, yönetimi ve karmaşık prosedürleri kısa sürede profesyonel biçimde hallederek uzman hukuki hizmet sağlamaktadır. Miras hukuku hakkında en çok merak edilen soruların cevabını şöyle verme mümkündür.

 

Yasal Mirasçılar Kimlerdir?

Anne, baba, torun, çocuklar, kardeşler, karı veya koca, üst zümre adı verilen büyükanne büyükbaba ve bunların halefleri. Eş ve çocukların sağ olma durumunda diğer kan hısımları mirasçı olamazlar.

 

Atanmış Mirasçı Kimdir?

Miras bırakanın yasal olarak mirasçısı olmadığı durumlarda miras bırakanın iradesiyle mirasçı olma hakkı kazanmış ve durumun sözleşmeyle imza altına alındığı durumdur.

 

Vasiyetname, miras bırakanın ölümünde sonra mal varlığının nasıl dağıtılacağı konusunda yazılı veya sözlü beyan ederek miras hukukuna uygun şekilde bunu kayıt altına alınması durumudur. Vasiyetname; sözlü, yazılı ve resmi vasiyetname olarak üçe ayrılır. Resmi vasiyetnameler noter tarafından onaylı vasiyetnamelerdir ve sık sıkı kullanılır. Yazılı vasiyetname türü miras bırakanın kendi el yazısı ve imzasını içermelidir. Sözlü vasiyetname ise okur yazar 2 tanığa mirasını sözlü olarak beyan edilmesi ve bu durumun yazıya geçirilerek sulh mahkemesi hakimine sunulmasıyla oluşur. 

Aile dışında mirasçı olduğunu iddia eden bir kişi ise mirasçı olduğunu, miras bırakanın ölmeden önce yazdığı ve ıslak imzalı olan vasiyetnamesini mahkemeye sunarak hak talebinde bulunabilir. 

 

Miras Paylaşım Oranları Nasıldır?

Miras paylaşım oranı mirasçının eşinin sağ olup olmadığına göre değişmektedir. Eş dışındaki mirasçılar mirastan eşit oranda pay almaktadırlar. Örneğin baba öldüğünde, eş ve 2 çocuğu mirasçı ise (boşanma hali yoksa) sağ kalan eş mirasın ¼’ünü çocukların her biri ise mirasın 3/8’i kadar pay alacaklardır.

 

Reddi Miras Nedir? Nasıl Yapılır?

Miras bırakanın mirasçılar farklı sebeplerden dolayı mirası reddedilirler. Bu durumda mirasın kendine kaldığını öğrendikten sonraki 3 ay içerisinde reddi miras başvurusu için sulh hukuk mahkemesine sözlü veya yazılı olarak başvurulması gerekir. Zamanında başvurulmaması hak düşürücü bir sebeptir. Bunun dışında miras bırakan kişin tüm malvarlığı borca batık şekilde ise mirasçının reddi miras başvurusu olmadan miras reddedilmiş sayılmaktadır.

 

Devlet Ne zaman Mirasçı Olabilir?

Miras bırakan kişinin yasal ve atanmış mirasçıları olmadığı durumda 3.dereceye kadar mirasçıları ve altsoyunun olup olmadığına bakılır. Eğer bunlar da yok ise miras doğrudan devlete intikal etmektedir.

Mirasçı Olma Şartları Nelerdir?

Hak ehliyetine sahip olmak, sağ olmak ve mirastan yoksun bulunmamak mirasçı olmak için yeterli şartlardır. Ölü doğan bebek mirasçı olamaz. Ancak anne karnında cenin halinde ise sağ doğmak koşulu ile mirasçı olabilir. Bu nedenle cenin doğana kadar miras paylaştırılması da beklenir.

Mirastan Yoksunluk Hali Nedir? Mirastan Yoksunluk Sebepleri Nelerdir?

Mirastan oksun olma hali kanunda sınırlı olarak maddelerle belirtilmiş olup, mirasçının terekesinde hak alamama durumuna denir. Mirastan yoksunluk hali sadece yoksun olanı etkiler. Mirastan yoksun olan kişin alt soyu mirastan yoksun olmaz. Mirastan yoksun olma sebepleri kanuna şöyle belirtilmiştir:

-Miras bırakanı kasten veya hukuka aykırı şekilde öldüren veya öldürme teşebbüsünde bulunanlar,

– Miras bırakanın ölüme bağlı bir tasarruf yapmasını veya böyle bir tasarruftan dönmesini aldatma, zorlama ya da korkutma yoluyla sağlayanlar ve engelleyenler,

-Miras bırakanın artık yeniden yapamayacağı bir durumda ve zamanda ölüme bağlı bir tasarrufu kasten ve hukuka aykırı olarak ortadan kaldıranlar veya bozanlar.

-Miras bırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak sürekli ölüme bağlı tasarruf yapamayacak duruma getirenler mirastan yoksun olurlar. Mirastan yoksun olma durumu ise ancak ve ancak miras bırakan kinin affıyla ortadan kalkmaktadır.

-Mirasçıların açtığı davalarda etkili mahkemeler ise Sulh Hukuk Mahkemeleridir. Miras davaları velayetin açıklanmasından sonra açılır.

Büromuzdaki alanında deneyimli ve uzman miras hukuku avukatlarının vermiş oluğu hizmetler şu şekildedir

-vasiyetname hazırlanması,

-vasiyetnamenin iptal işlemi,

-veraset ilamı,

-ölünceye kadar bakma sözleşmesi hazırlanması,

-tenkis davası açılması, sürecin takibi ve sonuçlandırılması,

-mirasçılık belgesinin iptali,

-mirasın reddi davası açılması, sürecin takibi ve sonuçlandırılması,

-mirasın reddinden dönme davası,

-saklı olan payın korunması davası açılması ve sürecin takibi,

-miras ortaklığı için temsilci atanması,

-terekede ihtiyati tedbirler alınması,

-miras sebebiyle istihkaka davası açılması, sürecin takibi ve sonuçlandırılması,

-mirasçı atama sözleşmesinin hazırlanması,

-terekenin taksimi davası açılması, vekillik hizmeti,

-ölüme bağlı tasarrufun iptali davasının açılması, sürecin takibi ve sonuçlandırılması,

-ortaklığın giderilmesi davası açılması, sürecin takibi,

-mal kaçırma davası ve hukuki danışmanlık,

-muris muraazası davası açılması, sürecin takibi ve sonuçlandırılması.

Miras hukukunda yer alan tüm işlemler karmaşık prosedürler içeren, mevzuata hakim olunmasını gerektiren işlemlerdir. Bu nedenle mağduriyet yaşamamanız ve sürecin daha kısa olması adına alanında uzman bir miras hukuku avukatı ile çalışarak hukuki destek almanız son derece önemlidir.