Miras Sebebiyle İstihkak Davası

miras sebebiyle istihkak davası

Miras bırakan öldükten sonra, şahsın taşınır, taşınmaz tüm malları, tüm haklarıyla yasal veya atanmış mirasçılara devrolur. Bu Türk Medeni Kanunu’nun 599. Maddesinde belirtilmiştir. Kanunda yer alan istisnai durumlar haricinde mirası bırakanın tüm haklarını (ayni haklar, mülkiyet hakları,  mal varlıklarının kullanım yetkileri gibi) kendiliğinden kazanırlar.

Türk Medeni Kanunu’nun 637, 638 ve 639. maddelerinde miras sebebiyle istihkak davasının şartları belirlenmiştir.  Dava miras yoluyla yasal ya da atanmış mirasçılara kalmış olan taşınır ve taşınmaz tüm malların kullanım haklarını üçüncül kişilerden almak için açılır. Bunlar gayrimenkul, ziynet eşyaları, alacaklar gibi tüm mallar olabilir.  Miras bırakan, miras kalan malın kullanımını yaşamında bu şahıslara vermiş olabileceği gibi ölümü nedeniyle de kullanım hakkı üçüncü kişilere geçebilir. Miras bırakanın ölümünden sonra ise bu mallar ve miras bırakana ait tüm haklar mirasçılara geçer. Miras durumu gerçekleşmesine rağmen, üçüncü şahıs kullanım hakkını haksız bir şekilde elinde bulundurmaya devam ediyorsa, bu hakkın devredilmesi için mirasçılar bu davayı açabilirler.  Türk Medeni Kanunu’nun 637/3. Maddesinde belirtildiği gibi davada yetkili mahkeme mirası bırakanın son yerleşim yerindeki Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Davanın açılabilmesi için ilk olarak davacının mirasçı olduğunu kanıtlaması gerekir. Davacı, davayı açtığında tek tek tüm malları belirtmek zorunda değildir. Mirasın tamamına dâhil olan hakları bu davada geri isteyebilir.

Miras sebebiyle istihkak davalarında kanunda belirlenmiş zamanaşımı süreleri vardır. 639. Maddede bu sürenin davalının iyi ya da kötü niyetli olup olmamasına göre değiştiği belirtilmiştir. Davalının iyi niyetli olduğunun tespit edildiği davalarda; mirasçı üçüncü kişilerdeki kullanım haklarını öğrendiği andan itibaren bir yıl içinde bu davayı açmalıdır. Bu süre içinde öğrenmemişse, vasiyetnamenin öğrenildiği andan itibaren on yıl içerisinde bu davayı açabilir. Davalının kötü niyetli olduğu durumlarda, vasiyet açıldıktan sonraki yirmi yıl içerisinde dava açabilme hakkına sahiptir. Davanın sürdüğü dönemde davacı söz konusu malların korunmasını hakimden talep edebilir. Madde 637/3’te koruma önlemleri tapuya şerh konulması ve güvence verilmesi olarak açıklanmıştır.  Bu önlemler mirasın güvence altında olacağı bir şekilde, davanın seyrine göre hakim tarafından belirlenir.

Türk Medeni Kanunu madde 638’e göre dava sonunda üçüncü kişiler davacıya miras kalan malları geri vermek zorundadır. Bu malda değer farklılıkları varsa bu farkla beraber, yoksa malı aynen iade etmelidir.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir