Boşanma Nedenleri ve Sebepleri Nelerdir?

Medeni hukuk kapsamında incelenen boşanma davaları, birbirinden farklı sebeplere bağlı olarak açılabilmektedir. Yasaların öngördüğü şekilde devletin resmi izniyle yapılan evliliklerin kanunen sona erdirilmesi hali boşanma olarak adlandırılır. Evlilik kurumunun sarsılması sonucunda eşlerden herhangi biri veya her ikisinin ortaklaşa kararıyla açılabilen boşanma davaları,

Boşanma davaları diğer hukuk alanlarından farklı usul ve kurallara sahip olan bir hukuk dalıdır. Boşanma davası, beraberinde nafaka, vasi tayini, tazminat gibi sorunların da çözümünü içerisine alan bir bütün olarak değerlendirilir. Boşanma davaları evlilik birliğinin bozulmasıyla sonuçlanan dava süreçleri olarak görülse de, bu davalar süresince veya sonrasında yeni hukuki sorunların ortaya çıkması da mümkündür.

Aile mahkemelerinde görülen boşanma davalarında yürütülen davaların sonuçları mal paylaşımı dışında kalan tüm çekişmeleri ortadan kaldıran nihai sonuçtur. Mal paylaşımları boşanma davalarının sonuçlarının kesinleşmesi sonrasında veya eş zamanlı açılmış olsalar bile boşanma davasından ayrı bir dava şeklinde yürütülmelidir.

 

Boşanma Davalarına Konu Edilen Sebepler

Boşanma davaları birçok farklı sebebe dayalı olarak açılabilmekte, Aile mahkemelerinde yapılan yargılamalar sonrası nihai kararla sonlandırılmaktadır. Boşanma davalarının açılma sebepleri olarak sayısız neden ortaya konulmakla birlikte genel boşanma sebepleri arasında,

 • Şiddet
 • Aile içinde geçimsizlik
 • Hakaret
 • Evlilikle ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmemesi
 • Mizaç uyuşmazlığı
 • Evlilik birliğine uygun olmayan güven sarsıcı davranışlar

Genel boşanma sebepleri arasında en sık dava konusu olan hallerdir. Bunların yanı sıra özel boşanma sebepleri sayılan durumlar da mevcuttur. Bunların ilk sırasında aldatma ( zina) gelirken yaşama kast edilme, onur kırıcı davranışlar, akıl hastalığı, eşlerden birinin evi terk etmesi, eşlerden birinin suç işlemesi, haysiyetsiz bir yaşam sürmesi özel boşanma sebepleri olarak değerlendirilmektedir.

Sayılan boşanma sebepleri her ne kadar sonuçları bakımından aynı olsa da, hukuki olarak farklı sonuçlar doğurmaktadır. Evlilik birliğinin sonlandırılması amacıyla çılan boşanma davalarında taraflardan biri özel sebeplere dayalı olarak dava açmışsa, iddiasını ispat etme zorunluluğu yoktur. Bu tür davalarda ispat edilmesi gereken, boşanma davasının özel bir sebebe dayalı olarak açılmış olduğudur. Genel sebeplere bağlı olarak açılan boşanma davalarında ise, her iki taraf da kendisine atılı bulunan kusuru ispatlamak durumundadır. Anlaşmalı boşanmalar çekişmeli boşanmalara oranla daha kısa sürelerde ve genellikle her iki tarafında tatmin olabildiği sonuçlarla sonlanır.

 

Anlaşmalı Boşanma Nedir? Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davaları adından da anlaşılacağı gibi, evlilik birliğini oluşturan her iki tarafın birlikte karar vermek suretiyle açtıkları boşanma davalarıdır. Günümüzde en yaygın boşanma davası şekli olarak görülen bu tür davalarda, eşler birlikte veya tek olarak dava açabilmekte, karşı taraf boşanmayı kabul ettiğinde evlilik birliğinin temelden sarsıldığı somutlaşmaktadır. Anlaşmalı boşanmalarda boşanma kararının verilebilmesi için her iki eşin de hâkim huzurunda kendi özgür iradeleriyle boşanmak istediklerini beyan etmeleri zorunlu kılınmıştır.

Boşanmanın anlaşmalı olarak sonlandırılması için eşlerin mali durum, nafaka verilecekse ne miktarda olacağı, çocukların durumu ile ilgili boşanma protokolü hazırlanması gereklidir. Ancak anlaşma eşler arasında sorunsuz bir şekilde yapılmış olsa bile, hâkim eşlerin veya çocukların menfaatleri açısından anlaşmada bazı değişiklikler yapabilmektedir Hâkim tarafından öne sürülen yeni şartların her iki tarafça kabul görmesi halinde boşanma kararı verilir.

 

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanmalarda her iki eşin de boşanma kararına uymasının dışında yerine getirilmesi gereken şartlar mevcuttur. Boşanmaların anlaşmalı olarak sonuçlandırılması adına Medeni kanun tarafından düzenlenen şartlar arasında ilk sırada evlilik birliğinin en az 1 yıldır sürüyor olması gerektiğidir. Yani evliliklerinin üzerinden 1 yıl geçmemiş olan çiftler anlaşmalı boşanma için başvuru yapamazlar. Kanun tarafından öngörülen 1 yıllık süre nikâh tarihinden itibaren hesap edilmekte, söz, nişan, birliktelik süreleri geçerli sayılmamaktadır. Bu şartın dışında,

 • Eşlerin beraberce karar vererek mahkemeye başvurması
 • Herhangi bir tarafın aştığı boşanma davasını diğer tarafın da kabul etmesi
 • Boşanma öncesi tüm ayrıntıların yer aldığı bir boşanma protokolü düzenlenerek imza altına alınması
 • Eşlerin hâkim karşısında boşanma isteklerini özgür iradeleriyle beyan etmesi
 • Hâkimin düzenlenmiş olan boşanma protokolünü kabul etmesi gerekir.

Anlaşmalı boşanma davaları oldukça kısa sürelerde sonlandırılabilen ve eşlerin maddi manevi yıpranmasını önleyen bir dava türüdür. Bu tür davalarda boşanma duruşmasında hâkime sunulacak olan yazılı protokol büyük öneme sahiptir. Bu yüzden mutlaka bir hukuk firmasından veya avukattan hukuki destek alınmalıdır.

 

Çekişmeli Boşanma Davaları Nasıl Açılır Sebepleri Nelerdir?

Çekişmeli boşanma adından da anlaşılacağı üzere, tarafların boşanma hususunda fikir birliğine varamadıkları davalardır. Bu tür davalar oldukça uzun sürebilen ve tarafları maddi ve manevi olarak yıpratan davalardır. Özel ve genel sebeplere bağlı olarak açılabilen çekişmeli boşanma davalarında mutlaka uzman bir Aile hukuku avukatından destek alınmalıdır. Çünkü taraflardan herhangi birinin katılmadığı bir duruşmada alınan kararlar bir daha geri dönüşü olmayan mağduriyetlerin ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir.

Çekişmeli olarak sürdürülecek olan boşanma davaları özel ve genel boşanma sebepleri olarak 2 farklı kategoride incelenir. Dava özel boşanma sebepleri olan

 • Zina
 • Eşlerden birinin diğerinin yaşamına kast etmesi,
 • Eşlerden birinin evi terk etmesi,
 • Akıl hastalığı
 • Eşlerden birinin suça karışması, ceza alması durumunda özel sebeplerin varlığının ispatı halinde boşanma kararı verilmektedir.

Boşanma davası açan taraf, hem özel hem de genel sebepleri içeren konulara dayanarak dava açmışsa, mahkeme heyeti bu gibi durumlarda genel ve özel sebepler ile ilgili ayrı ayrı karar verir.

 

Genel Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Evlilik birliği, eşlerin ortak yaşamını gerektiren bir birliktir. Eşlerden herhangi birinin kendisinden beklenmeyecek derecede evlilik birliğini sarsıcı davranışlarda bulunması, diğer eşin çekişmeli boşanma davası açabilmesini haklı kılar. Boşanma ile ilgili sebepler sayılamayacak kadar fazla olmakla birlikte, en sık görülen genel boşanma sebebi şiddetli geçimsizlik olarak görülmektedir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan nedenler arasında sosyal ve ekonomik sebepler olabileceği gibi, inanç ayrılıkları, kişisel sebepler ve kültürel çatışmalarda yer almaktadır.

Genel boşanma sebeplerine konu olabilecek olay sınırsız olabildiği için, dava açan eşten bu olguyu ispat etmesi beklenir. Taraflarca öne sürülen kusurlar hâkim tarafından analiz edilerek tarafların kusur oranları belirlenerek bu doğrultuda karar verilir. Ancak özel boşanma sebeplerine dayalı olarak açılan boşanma davalarında karşı tarafı suçlayan eş bu iddiasını ispat etmekle mükellef tutulmuştur. Yargıtay içtihadı olarak kabul gören bazı dava sonuçları arasında evlilik birliğinin temelden sarsıldığına dair kanaatleri oluşturan sebepler arasında,

 • Eşlerden herhangi birinin cinsel ilişkiden kaçınması
 • Eşin doğal olmayan yollardan cinsel ilişkiye zorlanması
 • Eşin bağımsız konutta yaşama isteğine duyarsızlık
 • Eşini sevmediğini beyan etmek
 • Aile sırlarının üçüncü kişilerle paylaşılması
 • Eşlerden herhangi birinin ahlaksızlıkla suçlanması
 • Eşlerden herhangi birinin aşırı borç sebebiyle icra takibine uğraması
 • Eşin ev işlerini yapmaması, çocukların bakım ve eğitimiyle ilgilenmemesi
 • Eşin güvenini sarsacak davranışlarda bulunulması boşanma davalarında Yargıtay tarafından kabul gören nedenler arasına yer almaktadır.

Boşanma davalarının hiçbir şekilde geriye işlemeyen sonuçlar içermesinden dolayı, bu tür davalar öncesinde mutlaka bir boşanma avukatından avukattan hukuki destek alınması gereklidir.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir